Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van WEBHERO bvba voor Webhero Bookings met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Grauwmeer 1 en ingeschreven in de KBO onder nummer BE0502.554.921 (hierna: “Webhero”).

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot Webhero Bookings aangeboden door Webhero en aangeboden aan professionele en/of particuliere klanten (hierna: “Opdrachtgever”). Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en  zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.


Artikel 2 - Offertes

De Opdrachtgever heeft steeds de mogelijkheid om de Webhero Bookings Cloud Software uit te testen (zowel de beheermodule als de boekingspagina) via een specifiek voor de Opdrachtgever voorziene URL met wachtwoord voor de beheermodule. De overeenkomst tussen Webhero en de Opdrachtgever komt tot stand op het ogenblik dat de Opdrachtgever start met het gebruik van de software voor het ontvangen van boekingen.


Artikel 3 - Prijs en betaling

De volledige Cloud Software inclusief IOS App (hierna: Webhero Bookings) is gratis in gebruik voor de Opdrachtgever. 

Elke verwerkingskost die bij een boeking via de Webhero Bookings Cloud Software wordt aangerekend aan de klant van de Opdrachtgever wordt automatisch en integraal doorgestort naar Webhero. De Opdrachtgever ontvangt op maandelijkse basis een factuur van de automatisch uitbetaalde verwerkingkosten die kan doorgegeven worden aan de boekhouder van de Opdrachtgever.

De verwerkingskost wordt berekend aan de hand van een vast percentage en kan te allen tijde worden gewijzigd.


Artikel 4 - Uitvoering

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt steeds naar best inzicht en best vermogen en maakt een inspanningsverbintenis uit ten aanzien van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om alle gegevens die noodzakelijk zijn tijdig te verstrekken, dan wel alle vragen van Webhero tijdig te beantwoorden. Enige vertraging in de uitvoering te wijten aan het niet of niet tijdig meedelen van stukken kan nooit aan Webhero worden ten laste gelegd. In dit geval kan Webhero ook beslissen om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het ontvangen van de nodige documenten en informatie.


Artikel 5 - Levering en termijn

Na bevestiging van de opdracht door de Opdrachtgever aan Webhero en na aanlevering van het vereiste materiaal door de Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk gestart met de set-up van de bookings omgeving. 

Een eventueel door Webhero aangegeven leveringstermijn is steeds indicatief en bindt Webhero geenszins. Door de overschrijding van deze indicatieve leveringstermijn pleegt Webhero geenszins verzuim en heeft de Opdrachtgever geen recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.

De Opdrachtgever erkent en aanvaardt aan Webhero de mogelijkheid te geven om voor promotiedoeleinden naar haar te refereren tenzij de Opdrachtgever zich hier uitdrukkelijk tegen verzet. Voorts behoudt Webhero zich het recht voor om op de door haar ontwikkelde boekingspagina een bescheiden creditvermelding aan te brengen in de voetnoot van de webpagina’s.


Artikel 6 - Gebruiksvoorwaarden software

Door het aanvragen van een demo-versie van de software, het aanvragen van een offerte of door het afsluiten van de overeenkomst met Webhero aangaande het opstarten, onderhouden en hosten van een account via de softwarevan Webhero gaat de Opdrachtgever eveneens akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de software.

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om zich ervan te weerhouden de boekingspagina te gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maken op de rechten van derden dan wel weigeren om de door Webhero gevraagde redelijke richtlijnen na te leven.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen op of via de boekingspagina te plaatsen of te verspreiden, om het even op welke manier. Het is verboden om de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imago of, in het algemeen, op zijn privacy aan de hand van de boekingspagina, dan wel de intellectuele eigendomsrechten van derden te miskennen.

Bij het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden behoudt Webhero zich het recht voor om de boekingspagina van de Opdrachtgever offline te halen na het verzenden van een verwittiging, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Indien de Opdrachtgever na het geven van een verwittiging blijft in strijd handelen met deze gebruiksvoorwaarden, is Webhero gerechtigd om de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijk ingang, zonder verdere verwittiging en zonder rechterlijk tussenkomst te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op énige schadevergoeding.


Artikel 7 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

De Opdrachtgever kan de Booking Software op elk moment opzeggen zonder rekening te houden met een opzegperiode. De opzegging door de Opdrachtgever kan gemeld worden per e-mail via bookings@webhero.be.

Het gebruik van de Cloud Software Webhero Bookings kan te allen tijde door Webhero eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Opdrachtgever zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt; de Opdrachtgever de boekingspagina gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met gebruiksvoorwaarden van Webhero dan wel doeleinden strijdig met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maakt op de rechten van derden dan wel weigert om de door Webhero gevraagde redelijke richtlijnen aangaande het gebruik na te leven. Webhero is in dit geval nooit tot enige schadevergoeding gehouden ten aanzien van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever erkent en aanvaardt Webhero te vrijwaren voor enige aanspraak van derden.


Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

Webhero behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde ideeën, ontwerpen, concepten,… inclusief de programmeercode in de mate waarin deze als een creatieproces in de zin van de wetgeving intellectuele eigendom kunnen beschouwd worden. Enige overdracht van enige designs, concepten,… die door intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.


Artikel 9 - Vertrouwelijkheid en Privacy

Webhero verbindt zich ertoe om enige (bedrijfs-)informatie van de Opdrachtgever die als vertrouwelijk zou kunnen beschouwd worden, vertrouwelijk te behandelen.

Webhero verklaart de privacywetgeving zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. In het kader van de privacywetgeving dient Webhero beschouwt te worden als verwerker van deze persoonsgegevens van de Opdrachtgever waartoe zij toegang heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever. De persoonsgegevens van de Opdrachtgever waartoe Webhero toegang heeft zijn beperkt tot deze persoonsgegevens die in de beheermodule van de Booking Software van de Opdrachtgever werden opgenomen zoals boekingen, gegevens van de klanten die via boekingspagina goederen/diensten hebben besteld.

Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt binnen de grenzen van de instructies van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal er zelf voor instaan om te zorgen voor een wettelijke basis van deze verwerkingsactiviteit door Webhero ten aanzien van haar Opdrachtgevers.

Webhero verklaart afdoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beschermen tegen verlies, hacking, vernietiging evenals elke andere vorm van illegale verwerking. In geval Webhero vaststelt dat er een illegale verwerking is gebeurd, zal zij de Opdrachtgever hiervan binnen 48 uur na de ontdekking ervan informeren.

De persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de systemen van Webhero en die niet kunnen overgedragen worden dan wel teruggegeven worden aan de Opdrachtgever, zullen bij het beëindigen van de overeenkomst worden vernietigd door Webhero behalve deze persoonsgegevens die Webhero dient te bewaren op basis van een aan haar opgelegde wettelijke verplichting.

De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Webhero servers huurt van derden die binnen de Europese Unie worden gehost. Deze derden dienen als subverwerkers te worden beschouwd ten aanzien van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever stemt hiermee uitdrukkelijk in. Webhero verbindt zich ertoe om in de overeenkomst met deze subverwerkers de nodige bepalingen te voorzien opdat deze verwerking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal plaatsvinden.

Webhero is daarnaast ook de Verantwoordelijke voor de Verwerking van uw persoonsgegevens en zal deze verwerking verrichten conform haar privacy policy die u kan consulteren via volgende link: https://www.webhero.be/privacy.


Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De door Webhero verrichte prestaties dienen steeds als middelenverbintenissen te worden beschouwd en nooit als een resultaatsverbintenis.

Webhero is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. De aansprakelijkheid van Webhero zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Webhero kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de Opdrachtgever dan wel het niet tijdig aanleveren ervan door de Opdrachtgever, noch voor schade veroorzaakt door defecten, virussen,… aan de systemen van de Opdrachtgever; het verlies of de diefstal van de wachtwoorden van de Opdrachtgever door zijn toedoen; het verlies aan data door toedoen of nalatigheid van de Opdrachtgever…

Webhero stelt alles in werking om toegang te verlenen tot de Booking Software 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgrade werkzaamheden uit te voeren, kan Webhero echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Webhero alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van Webhero.

De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Webhero geregeld software updates kan doen met als doel de Booking Software naar eigen inzicht beter, performanter of veiliger te maken voor de grote meerderheid van de klanten. Deze updates kunnen bestaan uit nieuwe features of verbeteringen, uitbreidingen, beperkingen of schrappingen van bestaande features.

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe Webhero te allen tijde te vrijwaren voor alle aanspraken van derden zoals bijvoorbeeld en niet limitatief: aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten van derden, het niet respecteren van de Gebruiksvoorwaarden van Webhero door de Opdrachtgever,…


Artikel 11 - Overmacht

In geval van overmacht is Webhero niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Webhero die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk, datacenter of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Cloud Software, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…


Artikel 12 - Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.


Artikel 13 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbiedingen van Webhero of overeenkomsten die met haar gesloten zijn. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x